1988 Oel/Nessel 100x120cm 1997
Ausstellung Galerie Markt Bruckmühl 1999
je Oel/Nessel 120x150cm
o.T. Oel/Nessel 100x120cm 1997
o.T. Oel/Nessel 100x120cm 1997
o.T. Oel/Nessel 100x120cm 1997
o.T. Oel/Nessel 100x120cm 1997
1999-2000 Aquarell 18x24cm
o.T. Aquarell/ Papier, 18x24cm, 1996-1997
o.T. Aquarell/ Papier, 18x24cm, 1996-1999
o.T. Aquarell/ Papier, 18x24/17x24cm, 2000-2010
o.T. Aquarell/ Papier, 18x24cm, 2000-2010
o.T. Aquarell/Papier 18x24cm 1999
o.T. Aquarell/Papier 18x24cm 1997
o.T. Aquarell/Papier 18x24cm 1997
o.T. Aquarell/Papier 18x24cm 1999
o.T. Aquarell/Papier 18x24cm 1999
o.T. Aquarell/Papier 18x24cm 1997
o.T. Aquarell/Papier 18x24cm 2001
o.T. Aquarell/Papier 18x24cm 2001
Ausstellung Oktogon HfBK Dresden 2019 Foto D.Brandt
1999-2000 Aquarell
o.T. Aquarell/papier 59x84cm 1999
o.T. Aquarell/papier 59x84cm 1999
o.T. Aquarell/papier 59x84cm 1999
o.T. Aquarell/papier 59x84cm 1999
o.T. Aquarell/papier 59x84cm 1999
o.T. Aquarell/papier 59x84cm 1999
o.T. Aquarell/papier 59x84cm 2000
o.T. Aquarell/papier 59x84cm 2000
Ausstellung Oktogon HfBK Dresden 2019 Foto D.Brandt
2001/02 Aquarell 30x40cm
o.T. Aquarell/Papier 30x40cm 2003
o.T. Aquarell/Papier 30x40cm 2003
o.T. Aquarell/Papier 30x40cm 2003
o.T. Aquarell/Papier 30x40cm 2003
2001/02 Aquarell 24x30cm
o.T. Aquarell/Papier 24x30cm 2001
o.T. Aquarell/Papier 24x30cm 2001
o.T. Aquarell/Papier 24x30cm 2001
o.T. Aquarell/Papier 24x30cm 2002
2001-05 Aquarell (Clara)
o.T. (Clara) Aquarell/Papier 30x24cm 2001
o.T. (Clara) Aquarell/Papier 30x24cm 2003
o.T. (Clara) Aquarell/Papier 30x24cm 2001
o.T. (Clara) Aquarell/Papier 30x24cm 2001
o.T. (Clara) Aquarell/Papier 30x24cm 2001
o.T. (Clara) Aquarell/Papier 30x24cm 2001
o.T. (Clara) Aquarell/Papier 30x24cm 2001
o.T. (Clara) Aquarell/Papier 30x24cm 2001
o.T. Aquarell/Papier 30x24cm 2005
o.T. (Clara) Aquarell/Papier 40x30cm 2001/05
o.T. (Clara) Aquarell/Papier 40x30cm 2001/05
o.T. (Clara) Aquarell/Papier 40x30cm 2005
2001/07 Aquarell (Clara Anna)
o.T. (Clara) Aquarell/Papier 84x59cm 2001 Foto D.Brandt
o.T. (Clara) Aquarell/Papier 84x59cm 2001 Foto D.Brandt
o.T. (Clara) Aquarell/Papier 84x59cm 2007 Foto D.Brandt
Ausstellung Oktogon HfBK Dresden 2019 Foto T.Hellinger
2010 Aquarell (Licht)
o.T. Aquarell/Papier 18x24cm 2010
o.T. Aquarell/Papier 18x24cm 2010
o.T. Aquarell/Papier 18x24cm 2010
o.T. Aquarell/Papier 18x24cm 2010
o.T. Aquarell/Papier 18x24cm 2010
o.T. Aquarell/Papier 18x24cm 2010
o.T. Aquarell/Papier 18x24cm 2010
o.T. Aquarell/Papier 18x24cm 2010
2010 Aquarell
o.T. Aquarell/Papier 18x24cm 2010
o.T. Aquarell/Papier 18x24cm 2010
o.T. Aquarell/Papier 18x24cm 2010
o.T. Aquarell/Papier 18x24cm 2010
o.T. Aquarell/Papier 18x24cm 2010
o.T. Aquarell/Papier 18x24cm 2010
o.T. Aquarell/Papier 18x24cm 2010
o.T. Aquarell/Papier 18x24cm 2010
Anmeldung